Stacks Image 139

Stacks Image 210

Stacks Image 203

Stacks Image 224

Stacks Image 229

Stacks Image 230

Stacks Image 235

Stacks Image 236

Stacks Image 193
Stacks Image 195

KWADEHOEK I NOORDZEE

Zuid-Holland
Kwelderslib | zee- rivierklei | duinzand

Steen recept I: zee- rivierklei + zee- rivierklei
Steen recept II: zee- rivierklei + zee- rivierklei + schelpen

Na de laatste ijstijd toen het water weer kon stromen en de Noordzee langzaam steeg stroomde hier een beekje langs dat te volgen was tot ver in het noordwesten, naar de laagte voor de Doggersbank. Maar na een paar duizendjaar (5500 v. Chr.) is het het strijdtoneel geworden tussen het rivierwater en zeewater, dat hier kolkend, schuimend, geeft en neemt. Er ontstaat een eiland met een lage gekromde zandduin aan de westkant en in de luwte aan de oostkant een kweldergebied, het oer eiland van de Nederlandse delta.


Al vanaf ongeveer 350 vóór Chr. is er bewoning op Goeree. Scherven uit de ijzertijd onderschrijven dit. Vanaf circa 75 na Chr. tot ver in de derde eeuw werd het eiland bewoond door Romeinen. Aan het einde van deze periode neemt langzaam de invloed van de zee op het land weer toe. De Romeinen blijken niet opgewassen tegen de dreiging van het natuurgeweld en trekken weg. Het gebied blijft voor lange tijd onaantrekkelijk voor de mens als vestigingsplaats.

Achter de resten van een strandwal was een uitgestrekt veengebied met geulen en prielen ontstaan. In de late Middeleeuwen schuurde de geulen steeds verder uit en het hoge water sloeg gaten in het veen. Er ontstond een gebied van talrijke eilandjes, schorren en platen.

De eilandjes werden langzaam weer permanent bewoont. Maar op de schorren en platen waren alleen in de zomermaanden mensen aanwezig. Zij hielden zich bezig met vissen, het weiden van schapen en het winnen van zout, ook wel moeren genoemd. Door het moeren daalde de bodem. Als een schor of plaat was ‘uitgemoerd’, gaf men het land weer prijs aan de elementen.


Jan de Roon is boswachter en werkt meer dan 40 jaar in het gebied.

"…....1994 – 1995 zijn er in Limburg overstromingen geweest… heel veel rivierwater komt hier over het Haringvliet heen, waarschijnlijk is dat vele slib wat hier ook langsheen kwam, met één keer hoogwater tegelijkertijd op het zanderige gedeelte gekomen……..."

Jan de Roon

Landschap:
Buitendijks kwelderland groeit door sediment van de rivier en de zee.
Cultuurlandschap:
Kwade hoek, vroeger ook wel als ’kwaaien hoek’ geschreven, verwijst naar de verraderlijke stromingen en zandbanken waar menig schip is vergaan.
Water:
Als een schor of plaat was ‘uitgemoerd’, gaf men het land weer prijs aan de zee.
Kijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74